IHCeasy Kit 免疫组化试剂盒 

作为蛋白质分析的最常用的手段之一,免疫组化(IHC)可以为蛋白质表达的时间和空间信息提供重要的依据。Proteintech的IHCeasy kit免疫组化试剂盒包含了免疫组化实验中从抗原修复直到封片的全部试剂,其中也包括针对靶标蛋白的特异性一抗以及对应二抗。IHCeasy kit免疫组化试剂盒中的所有组份都针对靶标进行了全面的优化,在使用中无需复杂的准备工作以及复杂的优化,即可得到高质量的免疫组化结果。

IHCeasy免疫组化试剂盒中包含抗原修复液、洗涤液、封闭液、一抗、多聚HRP标记的二抗、显色底物(A、B两个组份 )、信号增强剂、复染液、封片剂、新型环保封片剂,以及阳性对照切片(可选)。

IHCeasy试剂盒还提供精美图文的用户手册,操作更直观。并且我们最大程度上保证Protocol的通用性,即使同时使用多个试剂盒,也无需对Protocol作复杂的调整。

点击查看IHCeasy kit所有产品

部分IHCeasy kit 产品

靶标 货号 反应种属
BCL2 KHC0012 Human
Beta Catenin KHC0008 Human, rat, mouse
CD11B/Integrin Alpha M KHC0027 Human
CD11c KHC0017 Human
CD13 KHC0026 Human, rat, mouse
CD138/Syndecan-1 KHC0020 Human
CD14 KHC0028 Human
CD16 KHC0029 Human
CD20 KHC0018 Human
CD206 KHC0007 Human
CD22 KHC0019 Human
CD23 KHC0021 Human
CD3 KHC0013 Human
CD31 KHC0022 Human
CD34 KHC0023 Human
CD43 KHC0015 Human
CD44 KHC0030 Human
CD45 KHC0031 Human
CD68 KHC0006 Human
CD7 KHC0016 Human
CD8 KHC0014 Human
CK8 KHC0041 Human, rat, mouse
Cytokeratin 18 KHC0032 Human
Cytokeratin 19 KHC0033 Human, rat
Cytokeratin 20 KHC0034 Human
E-cadherin KHC0010 Human, rat
Endoglin/CD105 KHC0024 Human
G3BP1 KHC0047 Human, rat, mouse
Galectin-3 KHC0035 Human
GFAP KHC0002 Human, rat, mouse
Glucagon KHC0005 Human, mouse
GLUT1 KHC0036 Human
Glutamine Synthetase KHC0037 Human, rat, mouse
HuR KHC0049 Human, rat, mouse
Insulin KHC0004 Human, rat, mouse
MAdCAM1 KHC0025 Human
MAP2 KHC0043 Human, rat, mouse
MPO KHC0040 Human
N-cadherin KHC0011 Human, rat, mouse
NeuN KHC0003 Human, rat, mouse
NF-H/NF200 KHC0046 Human, rat, mouse
NF-L KHC0044 Human, rat, mouse
NF-M KHC0045 Human, rat, mouse
p120 Catenin KHC0009 Human, rat, mouse
PAX8 KHC0038 Human, rat, mouse
S100B KHC0050 Human, rat, mouse
Smooth muscle actin KHC0053 Human, rat, mouse
SOD1 KHC0052 Human, rat, mouse
Syntaxin 1A/1B KHC0051 Human, rat, mouse
TDP-43 KHC0001 Human, rat, mouse
TUBB3 KHC0042 Human, rat, mouse
Vimentin KHC0039 Human
WFS1 KHC0048 Human, rat, mouse

 

 


Back
to top